Team Alpha na Internet Beta 2019 – subiektywna relacja by 25wat

Przed Wami pod­sumowanie tegorocznej kon­fer­encji #Inter­net­Be­ta , w której uczest­niczył nasz Alpha team – Joan­na Gan­car­czyk, Piotr Bar­da­dyn i Mateusz Romanów. Niemal 100 prele­gen­tów, 80 wys­tąpień i 3 dni – to kil­ka liczb, które pokazu­ją skalę przed­sięwz­ię­cia, ale (z naszej per­spek­ty­wy) nie mówią wiele o tym, czym jest Inter­net Beta – wyjechal­iśmy z niej bogat­si o bagaż prze­myśleń i garść wiz­ytówek zwias­tu­jąc wiele intere­su­ją­cych współprac. Poniżej kil­ka kluc­zowych prze­myśleń, które wykiełkowały po powro­cie do Wrocław­ia. ?1. Wrocław prze­jął Kiel­narową ?

Na Inter­net Beta byliśmy pier­wszy raz, jako del­e­gac­ja 25wat i Titans24. Od początku naszą uwagę zwró­ciła licz­na reprezen­tac­ja naszego rodzin­nego Wrocław­ia. Niesamowite, że to właśnie pod Rzes­zowem naw­iąza­l­iśmy mul­tum wrocławs­kich zna­jo­moś­ci.  Zbu­dowal­iśmy fajną relację z Webi­ni. Przy­byliśmy piąt­ki z Hexe Cap­i­tal.  Pogadal­iśmy z XR+. Którzy okaza­li się naszy­mi sąsi­ada­mi. Wyp­il­iśmy kawę z Con­tent Solu­tions i dysku­towal­iśmy o prelekc­jach z Rock­et Media, to tylko wierz­chołek listy. Czu­je­my, że Wrocław potrze­bu­je okazji do net­workingu i nami­astkę staramy się dostar­czać, dzię­ki naszym spotkan­iom Fuck­up Nights Wrocław?

2.  Warsz­taty hot tematem!

?Nasza Alpha del­e­gac­ja miała kil­ka mis­ji do wyko­na­nia. Jed­nym z nich było pobudze­nie uczest­ników dobrą prelekcją! To zadanie przy­padło w udziale Joannie Gan­car­czyk. Asia pod­czas swo­jej prezen­tacji: warsz­tat, jako must have udanej strate­gii pokaza­ła kulisy naszych pro­cesów strate­gicznych na przykładzie jego ele­men­tu, czyli kreaty­wnych work­shopów. Widząc, jak bard­zo tem­at design think­ing przenikał tą edy­cję Bety postanow­iliśmy przy­go­tować pod­cast z naszą prezen­tacją i udostęp­nić go pub­licznie. Rezul­taty poz­na­cie już niebawem, dlat­ego warto dodać do obser­wowanych stronę ? 25wat na Linkedln! Po iloś­ci pozy­ty­wnego feed­backu widz­imy, że warsz­taty kreaty­wne budzą zain­tere­sowanie i będziemy dzielić się tą wiedzą dalej, także stay tunned & fol­low us!

3.  You #Beta know it, czyli czego się nauczyliśmy ?

Pod­czas tych 3 dni uczest­niczyliśmy w wielu prelekc­jach. Każdy z nas przeży­wał Betę inaczej. Udało nam się jed­nak zebrać w pigułce to z czym wyjechaliśmy

 1. Katarzy­na Sow­ic­ka z Con­tent Solu­tions pokaza­ła jak nie marnować budże­tu tworząc Con­tent Mar­ket­ing Zero Waste
 2. Maciej Budzich wskazał kierun­ki w jakim może rozwi­jać się trend patostreamin­gu #scary
 3. Maciej Pawłows­ki potwierdz­ił nam, że zFRISowany zespół to skuteczny zespół
 4. Roman Łoz­ińs­ki udowod­nił, że moż­na popeł­ni­ać błędy w KORPO i wycią­gać wnioski
 5. Natalia Paw­lik z zespołem na warsz­tat­ach pokaza­ła, jak kre­ować sto­ry­tellingu innowacji.
 6. Łukasz Głom­bic­ki genial­nie pokazał, jak budować organ­iczne zasię­gi w SoMe oraz dlaczego algo­ryt­my kocha­ją memy z Alek­san­drem Kwaśniewskim
 7. Matt Kurleto opowiedzi­ał, jak zarządzać skalowal­ny biznes i nie zwariować
 8. Andrzej Grusz­ka wskazał na nowy trend Inbund PR, którym warto się zainteresować
 9. Mar­iusz Pełchaty przed­staw­ił przykłady pro­cesów, w których chat­bot skutecznie odciąży BOK
 10. Fil­ip Wer­stler pokazał, jak wyko­rzysty­wać licz­by i dane w storytellingu
 11. Bar­tosz Majew­s­ki na przykładzie Cas­beg pokazał, jak szy­bko skalować biznes
 12. Dzię­ki wys­tępowi na Start­up SITO Mateusza Romanów mogliśmy kole­jny raz nauczyć się jak mówić o cyberbezpieczeństwie ?

3. And the win­ner is Titans24 ?

Z Bety wyjeżdżamy na z (Tytanową) tar­czą dosłown­ie i w przenośni. Titans24 zostali doce­nieni przez społeczność otrzy­mu­jąc Nagrodę Pub­licznoś­ci. Jesteśmy wdz­ięczni za każdy głos, każde słowo feed­backu i możli­wość przed­staw­ienia tego rozwiąza­nia. Czu­je­my dumę widząc, że pier­wsze pub­liczne wys­tąpi­e­nie Strażników Cyber­Galak­ty­ki przyniosło nam wyróżnie­nie. Naszą radość pod­bi­ja fakt, że Nagrodę Jury otrzy­mali Spec­file, którzy także zaj­mu­ją się cyber­bez­pieczeńst­wem. Z tego miejs­ca poz­draw­iamy ich serdecznie i przy­bi­jamy piąt­ki! Ta nagro­da to znak, że mówie­nie o bez­pieczeńst­wie w dig­i­talowym świecie jest ważne i potrzebne.

Czy wybier­amy się za rok? Oczy­wiś­cie że tak! Poz­draw­iamy wszys­t­kich, których mieliśmy przy­jem­ność spotkać i dzięku­je­my za wspaniale spęd­zony czas, mając nadzieję, że zobaczymy się szy­b­ciej niż na kole­jnej Inter­net Beta Conference.

P.S Podz­iękowa­nia składamy również na ręce Łukasz Bis za zaprosze­nie, obdar­zone zau­fanie i orga­ni­za­c­je tak fenom­e­nal­nego doświad­czenia. #GromkieBrawa

Zdję­cia wyko­rzys­tane w mate­ri­ał pochodzą z FB Inter­net Beta, są autorstwa Pio­tra Kordyś.

Joanna Gancarczyk

Com­mu­ni­ty & PR Man­ag­er z +5 let­nim doświad­cze­niem pra­cy w branży. Od 2014 roku współpracu­je z wrocławski­mi agenc­ja­mi reklam­owy­mi koor­dynu­jąc pro­jek­ty oraz współt­worząc strate­gie komu­nikacji głównie w Social Media & & Pub­lic Rela­tions & Dig­i­tal Mar­ketingu. Obec­nie jako Com­mu­ni­ty Man­ag­er agencji kreaty­wnej 25wat koor­dynu­je pro­jek­ta­mi oraz zarządza zespołem Social Media. Prowadzi również pro­jek­ty z zakre­su strate­gii komu­nikacji oraz PR. Jako pro­jek­tant komu­nikacji zre­al­i­zowała pon­ad 30 pro­jek­tów z takich obszarów jak: Pub­lic Rela­tions, Social Media, Media Rela­tions, Influ­encer Mar­ket­ing. Con­tent Man­age­ment. Koor­dynowała tworze­nie strate­gii komu­nikacji dla Klien­tów o Pol­skim i Między­nar­o­dowym zasięgu.

Read also

Team Alpha at Internet Beta 2019 – subjective report by 25wat

Here is a summary of this year’s #InternetBeta conference, attended by our Alpha team — Joanna Gancarczyk, Piotr Bardadyn and Mateusz Romanów. Almost 100 speakers, 80 speeches and 3 days — ... Read more

Why do Middle Eastern interior designers have more hearts under their posts than those from Europe?

In most of the projects I get involved in from the point of view of strategy (communication, marketing, more and more often the very design of the service or business), I come across one common ... Read more

Don’t let yourself be surprised by the Wizards of Augmented Reality (AR)

Another act of revolution in communications is taking place in front of your eyes. 87% of us haven’t noticed it yet and that’s perfectly normal. Before television became a global medium, it was ... Read more

We are certified partner of

logo-google

Partner

logo-odyssey

Winner

logo-websummit

Participant

logo-brief50k

Laureate

logo-internetbeta

Speaker