17 Emoji-Faktów, które każdy Marketer powinien znać!?

Emoji – język internetu, który obiegł wszystkie kontynenty. Fenomen, który zbiera setki fanów na świecie i doczekał się filmu obchodzi dziś swoje święto! Z okazji #World Emoji Day poznajcie 17 faktów, które pozwolą Wam zrozumieć, dlaczego są tak popularne i to już od 37 lat!

1. PRODUKT IMPORTOWANY Z JAPONII

Emo­ji zostały stwor­zone na potrze­by japońs­kich tele­fonów komórkowych z koń­ca lat 90. XX wieku. Zyskały swo­ją pop­u­larność na świecie po wprowadze­niu ich do iPhone’ów z IOS w 2011 r, a następ­nie na urządzenia z sys­te­mem Android.

2. TAKIE SAME, A JEDNAK RÓŻNE

W zależnoś­ci od uży­wanej aplikacji (IOS, Win­dows czy Android i inne) emo­ji różnią się od siebie wyglą­dem i są sukcesy­wnie posz­erzane lub/i aktu­al­i­zowane, a to za sprawą wspom­ni­anego unicode.org. W sum­ie, w stan­dard­zie Uni­code w mar­cu 2019 roku zna­j­du­je się 3,019 emo­ji. Obe­j­mu­je sek­wenc­je doty­czące płci, odcienia skóry, fla­gi i kom­po­nen­ty, które są uży­wane do ich tworzenia w zestawach.

3. HISTORYCZNY SPÓR

His­to­ria emotikonów, czyli pier­wow­zoru emo­ji jest zde­cy­dowanie dłuższa, niż się uważa i się­ga lat 80-tych XX wieku. Jako pier­wszy, rewolucyjną kom­bi­nac­je naw­ia­su i dwukrop­ka, która zre­wolucjoni­zowała komu­nikację inter­ne­tową, wysłał Scott Fahlman w 1982 roku. Infor­matyk z Carnegie Mel­lon Uni­ver­si­ty. Nad ułoże­niem naw­iasów, myśl­ników i dwukrop­ków myślał dłu­go i zamieś­cił również wycz­er­pu­jącą instrukcję ich uży­cia. Chcąc ułatwić komu­nikac­je w swoim miejs­cu pra­cy miał napisać następu­jącego maila:

„Pro­ponu­ję, aby żar­ty oznaczać następu­jącą sek­wencją znaków: : – ) Czy­tać należy je bok­iem. Z drugiej strony, bardziej eko­nom­icznym rozwiązaniem będzie oznaczanie rzeczy, które żar­ta­mi nie są. W tym przy­pad­ku należy zastosować: : – ( „

Niek­tórzy badacze mają wąt­pli­woś­ci, czy to właśnie jego należy określać mianem „ojca emotikonów” Amerykańs­cy, dzi­en­nikarze pier­wsze uży­cie upa­tru­ją w tran­skrypc­je prze­mowy Abra­hama Lin­col­na. Czyż­by to słyn­ny prezy­dent użył emotikony po raz pierwszy?

Obrazek 1 Frag­ment przemówienia A. Lincolna.
Potra­fi­cie znaleźć emotkę?

4. FENOMEN W LICZBACH

Współcześnie statysty­ki wskazu­ją, że emo­ji w codzi­en­nej komu­nikacji, w aplikac­jach pojaw­ia­ją się nawet 5 mil­iardów razy. W ciągu niespeł­na 10 lat licz­ba i różnorod­ność emotikonów gwał­town­ie wzrosła. Obec­nie 95% ludzi uży­wa online emotikonów, co czyni je najpop­u­larniejszym językiem w Internecie.

5. NAJSZYBCIEJ ROZWIJAJĄCY SIĘ JĘZYK NA ŚWIECIE

Nowe emotikony są wydawane każdego roku. W 2018 r. dodano 157 nowych emo­ji. Ten niezwykły zestaw znaków co roku rozwi­jany jest, reprezen­tu­jąc różnego rodza­ju prob­le­my społeczne np. niepełnosprawnych, grup etnicznych i ras, czy też społecznoś­ci LGBTQ+. Na koniec roku 2019 bib­liote­ka emo­ji pow­ięk­szy się o 230 nowych pozy­cji min­i­mal­izu­ją wyk­lucze­nie i nie tylko (wśród nowych pozy­cji są także użytkowe np.: czosnek ? ).

Obrazek 2 Emo­ji­pedia przed­staw­ia­ją­cy kierunek roz­wo­ju bib­liote­ki emoji

6. ZAANGAŻOWANIE

W 2018 roku zmier­zono, że Emo­ji zwięk­sza­ją zaan­gażowanie odbior­ców w treś­ci mar­ki, a wyni­ki są zadziwiające!
Na Face­booku korzys­tanie z emotikonów powodu­je 57% więcej pol­u­bień, 33% więcej komen­tarzy i 33% więcej udostęp­nień, nato­mi­ast na Twit­terze korzys­tanie z nich powodu­je zwięk­sze­nie zaan­gażowa­nia o 25,4%. Te dane potwierdza­ją, że warto korzys­tać z emo­ji i sprawdzać je w każdej branży!

7. INSTA FRIENDLY? EMOJI FRIENDLY

Pozosta­jąc przy tema­cie Social Media Brand­watch zmierzył, że na Insta­gramie praw­ie 50% wszys­t­kich komen­tarzy i pod­pisów zaw­iera emotikony. Dzię­ki temu Insta­gramer­si z całego świa­ta mogą bez słów pokazy­wać podziw dla dzieł innych. Cieka­wost­ka: Emo­ji w zależnoś­ci od sze­rokoś­ci geograficznej i danej społecznoś­ci mają częs­to odręb­ne znaczenia. Np. Tylko 7% osób uży­wa emo­ji brzoskwi­ni ? jako owocu. Resz­ta uży­wa go głównie jako „tyłek” lub do innych zas­tosowań poza owoca­mi sko­jarzeni­a­mi ?. Do Waszego researchu pozostaw­iamy jakich.

8. AND THE WINNER IS…

Najpop­u­larniejszym emo­ji nieprz­er­wanie od 2015 roku jest: tears: of:joy: Za pomocą narzędzia Emo­ji­Track­er moż­na zobaczyć, że doty­chczas została ona uży­ta tylko na Twit­terze niemal 2,5 mil­iar­da razy!

Obrazek 3 Emo­ji­track­er stale mierzy ilość użytek emo­ji na TT

9. TOP10

Oto TOP10 najczęś­ciej uży­wanych emo­ji na świecie. Widać na tym przykładzie, że więk­szość inter­nautów uży­wa ich w kon­tekś­cie pozy­ty­wnym – tylko jed­na z nich jest nace­chowana negatywnie.

Obrazek 4 TOP10 najpop­u­larniejszych emo­ji źródło: Antyradio.pl</figcaption>

10. MARS I WENUS

Obrazek 5 Wykres kołowy przed­staw­ia­ją­cy inten­sy­wność użytkowa­nia emo­ji ze wzglę­du na płci

Jak pokazu­ją raporty kobi­ety i mężczyźni zupełnie inaczej korzys­ta­ją z emotek. Zde­cy­dowanie częś­ciej się­ga­ją po nie przed­staw­iciel­ki płci pięknej (61%). Fir­ma SwiftKey Key­board w swoim zestaw­ie­niu wykaza­ła, że mężczyźni częś­ciej uży­wa­ją znaków takich, jak ?, ?, ?, ? i ?. Kobi­ety nato­mi­ast ?, ❤️, ?, ? i ?.
Tutaj zna­jdziecie schematy przy­go­towane przez Brand­watch, które pokazu­ję te emot­ki, które przed­staw­iciele obu płci uży­wali najczęś­ciej. W rapor­cie badacze stwierdzili także, że kobi­ety są o 11% bardziej skłonne do uży­wa­nia emotikonów, które reprezen­tu­ją radość. Mężczyźni za to są o 35% bardziej skłon­ni do uży­wa­nia emotikonów, które reprezen­tu­ją stra­ch. Czy to oznacza, że Kobi­ety uży­wa­ją ich kiedy są szczęśli­we, a kiedy nie pozosta­je tylko krop­ka nienawiści? ?

 11. DZIENNA DAWKA EMOCJI

Emo­ji najczęś­ciej uży­wane są między godz­iną 17:00, a 22:00. Punkt kul­mi­na­cyjny przy­pa­da na godz­inę 21:00. Dzię­ki mierze­niu dzi­en­nej akty­wnoś­ci, moż­na anal­i­zować sko­ki zain­tere­sowa­nia trendami.

Obrazek 6 Wykres inten­sy­wnoś­ci w wyko­rzys­ta­niu emo­ji źródło: Brand­watch Emo­ji Report

12. PIĄTEK, PIĄTECZEK PIĄTUNIO!

Nie trze­ba być Geniuszem Socialów, żeby wiedzieć, że week­end to coś, na co czeka­ją wszyscy. Potwierdza­ją to również dane dot. emo­ji! Śred­nie wyko­rzys­tanie pozy­ty­wnych emotikonów w piątek i sobotę wynosi, aż 77,7% ? i wzras­ta o 2–3% w sto­sunku do innych dni tygodnia.

13. BADANIE TRENDÓW I OPINI DZIĘKI EMOJI JEST PROSTSZE

Angażu­jąc narzędzia anal­i­ty­cznych może­my mierzyć w cza­sie sen­ty­ment danych zdarzeń i tym samym odbiór ich przez Inter­natów. Ser­wis Brand­watch sprawdz­ił, że w ciągu ostat­nich dwóch lat wyko­rzys­tanie negaty­wnych emotikonów wzrosło z 23,2% do 25,4% – wzrost o 2,5% ?, co może sug­erować nasile­nie się różnego rodza­ju zjawisk o negaty­wnym odbiorze społecznym. Najwięk­sza licz­ba negaty­wnych emotikonów w 2016 roku została zare­je­strowana w USA w miesiącu wyborów amerykańs­kich (8 listopa­da 2016 r.). W tygod­niu po wygranej Don­al­da Trumpa negaty­wne wyko­rzys­tanie emo­ji wzrosło aż do 28,9% ?. Wzrosło także o 3% w UK w miesią­cach przed i pod­czas bry­tyjskiego ref­er­en­dum w UE, jako man­i­fes­tac­ja niezad­owole­nia Bry­tyjczyków (23 czer­w­ca 2016 r.)☹️

.

14. CHCESZ SPRZEDAĆ WIĘCEJ? DODAJ EMOJI!

Mówiliśmy już o zaan­gażowa­niu odbior­ców w Social Media. To jed­nak nie wszys­tko! Aby zrozu­mieć te zależnoś­ci jeszcze lep­iej firmy Lean­plum i App Annie przeprowadz­iły badanie, w którym uwzględ­niono 5 tysię­cy kam­panii powiadomień push i 2,6 mil­iar­da indy­wid­u­al­nych wiado­moś­ci w Social Medi­ach za pośred­nictwem aplikacji mobil­nych. Lean­Plum zbadało jaki wpływ na zaan­gażowanie mają emo­ji wysyłane w powiadomieni­ach push na urządzeni­ach mobil­nych. Badanie wykaza­ło, że wiado­moś­ci e‑mail z emotikon­a­mi mają o 66% więk­szy współczyn­nik otwier­al­noś­ci, a powiadomienia push z ich wyko­rzys­taniem nawet o 254 % wyższą widoczność niż te bez ich uży­ciaDzię­ki emo­ji może­my uczynić nasz con­tent bardziej czytel­nym. Ser­wis sprawdz­ił również, że aplikac­je korzys­ta­jące z emo­ji w wiado­moś­ci­ach na tele­fon komórkowy mają o 26% mniej przy­pad­ków odinstalowań

.

Obrazek 7 Przykład Powiadomienia App­ki z wyko­rzys­taniem Emoji

15. SĄ KRAJE, BARDZIEJ POZYTYWNE OD INNYCH…

… przy­na­jm­niej tak pokazu­je, jak korzys­ta­ją z emo­ji. Brand­watch zanal­i­zował kra­je pod tym kon­tem i wg. nich najbardziej emo­ji-pozy­ty­wne kra­je to Czarnogóra, Mon­ako i Gibral­tar. Z kolei Emo­ji-Negaty­wne kra­je to Holan­dia, Wiel­ka Bry­ta­nia i Grec­ja. Różnice nie kończą się na poziomie sen­ty­men­tu. SwiftKey Key­board poda­je ciekawe dane – Fran­cuzi uży­wa czterokrot­nie więcej emo­ji ❤️ niż przed­staw­iciele innych języków i jest to jedyny język, dla którego jest to emo­ji TOP1. Listę najpop­u­larniejszych emotek dla danych kra­jów jest dostęp­na  oraz tutaj.

16. TOP 3 EMOJI POZYTYWNYCH MAREK

Na pod­staw­ie anal­izy sen­ty­men­tu emo­ji w postach pub­likowanych na tem­at marek widać, że najbardziej pozy­ty­wnym odbiorem cieszy się:

1. Pan­tene – 93.9 % emo­ji-pozy­ty­wnych postów
2. Jame­son – 93 % emo­ji-pozy­ty­wnych postów
3 Sub­way — 90,5% emo­ji-pozy­ty­wnych reakcji

17. EMOJI ANGAŻUJĄ, A MARKI TO WYKORZYSTUJĄ

Topowe mar­ki dobrze wiedzą, że zaan­gażowanie to najważniejszy para­me­try dobrej kam­panii, dlat­ego Emo­ji Mar­ket­ing rośnie w siłę i coraz częś­ciej jest wyko­rzysty­wany w strate­gii komu­nikacji. Na koniec zestaw­ienia — zobacz­cie 3 wybrane przez nas kam­panie, które potrafiły przekuć fenomen emo­ji w kreaty­wną kampanie.

A) Inter­nau­ci od lat wiedzą, że emot­ki wyraża­ją więcej niż słowa – ist­nieje wiele sposobów sug­erowa­nia kon­tek­stów sek­su­al­nych za pomocą emotikonów, ale nie ma możli­woś­ci sug­erowa­nia bez­piecznego sek­su. Ten fakt wyko­rzys­tał Durex tworząc kam­panię pro­mo­cyjną i inic­jaty­wę w change.org, aby poprosić inter­nautów o udzi­ał w spec­jal­nej akcji pod hasłem #Con­domEm­o­ji. Durex odkrył w ankiecie, że 60% młodych ludzi czu­je się niekom­for­towo dysku­tu­jąc o bez­piecznym sek­sie, a 72% łatwiej wyraz­ić emoc­je za pomocą emotikonów. Opier­a­jąc się na tych wynikach, Durex zde­cy­dował się na uży­cie emotikonów w celu pro­mowa­nia bez­piecznego sek­su (i ich pro­duk­tu), które prowadzą do wzros­tu świado­moś­ci i pozy­ty­wnego postrze­ga­nia marki.

B) Emo­ji jest również uży­wane przez dużych graczy w Social Mediach.

Obrazek 8 Kam­pa­nia McDonald’s
Obrazek 9 Kam­pa­nia McDonald’s
Obrazek 10 Kam­pa­nia McDonald’s

C) W celu stworzenia świado­moś­ci na tem­at zwierząt zagrożonych wyginię­ciem, WWF stworzył ser­ię 17 emotikonów zagrożonych zwierząt i zachę­cił użytkown­ików do odd­a­nia 10 pen­sów za każdym razem, gdy poda­ją je dalej. Akc­ja pod hasłem #Endan­gere­dE­mo­ji cieszyła się ogrom­ną pop­u­larnoś­cią na Twitterze.

Jeżeli interesuje Was więcej informacji gorąco zachęcamy do zajrzenia do naszych źródeł, dzięki którym powstało to zestawienie:
 1. Hasło Wikipedia: Emotikon [dostęp: 1 luty 2019], < https://pl.wikipedia.org/wiki/Emotikon>
 2. Hasło Wikipedia: Emo­ji [dostęp: 1 luty 2019], < https://pl.wikipedia.org/wiki/Emoji >
 3. Kodowanie emo­ji w uni­code; artykuł [dostęp: 1 luty 2019]
 4. Is That an Emoti­con in 1862; Jen­nifer 8. Lee; NY Times [dostęp: 1 luty 2019]
  < https://cityroom.blogs.nytimes.com/2009/01/19/hfo-emoticon/>
 5. What’s the Dif­fer­ence Between Emo­ji and Emoti­cons?; Grannan C. [dostęp: 1 luty 2019]
  https://www.britannica.com/demystified/
 6. Research on Emoti­cons: Review of the Field and Pro­pos­al of Research Frame­work, Con­fer­ence: The Sev­en­teenth Annu­al Meet­ing of The Asso­ci­a­tion for Nat­ur­al Lan­guage Pro­cess­ing, At Toy­ohashi; Ptaszyn­s­ki M., Rzep­ka R., Ara­ki K., Momouchi Y; 2011 [dostęp: 1 luty 2019]
  https://bit.ly/2BC0N3V
 7. The Emo­ji Report 2017; Brand­watch [dostęp: 1 luty 2019] https://www.brandwatch.com/reports/the-emoji-report/view/
 8. 2015 Emo­ji Report By: Emo­gi Research Team; [dostęp: 1 luty 2019]
  < http://cdn.emogi.com/docs/reports/2015_emoji_report.pdf >
 9. Emo­ji Report By: Emo­gi Research Team, 2016; [dostęp: 1 luty 2019]
  < https://cdn.emogi.com/docs/reports/2016_emoji_report.pdf >
 10. Od Emotikon do Emo­ji – his­to­ria wyko­rzys­ta­nia ich w reklamie; Alek­san­dra Tulibac­ka; [dostęp: 1 luty 2019] < https://cdn.emogi.com/docs/reports/2016_emoji_report.pdf >
 11. How Emo­ji Adver­tis­ing is Tak­ing Over Dig­i­tal Mar­ket­ing; Patri­cia Gehl [dostęp: 1 luty 2019]
  https://thesparkgroup.com/emoji-advertising/
 12. Reac­tion Guid­lines; Face­book Brand Cen­tre [dostęp: 1 luty 2019]
  < https://en.facebookbrand.com/assets/reactions/>
 13. Emo­ji Push Noti­fi­ca­tions Report; Lean­plum and App Annie [dostęp: 1 luty 2019]
  https://bit.ly/2s2WOpH/

Przeczytaj także:

25 faktów na 5‑lecie 25wat!

To już 5 lat, jak dzi­ałamy i kreu­je­my. Nasza raki­eta mknie, zespół rośnie, a his­to­ria 25wat się pisze. W jakim miejs­cu tej opowieś­ci jesteśmy? Kim jesteśmy? Poz­naj fak­ty, ... Czytaj więcej

Team Alpha na Internet Beta 2019 – subiektywna relacja by 25wat

Przed Wami podsumowanie tegorocznej konferencji #InternetBeta , w której uczestniczył nasz Alpha team – Joanna Gancarczyk, Piotr Bardadyn i Mateusz Romanów. Niemal 100 prelegentów, 80 ... Czytaj więcej

Dlaczego projektanci wnętrz z bliskiego wschodu mają więcej serduszek pod postami niż ci z Europy?

Przy większości projektów, w które angażuję się od strony strategii (komunikacji, marketingu, coraz częściej samego projektowania usługi czy biznesu) napotykam jedną wspólną cechę. ... Czytaj więcej

Jesteśmy certyfikowanym partnerem

logo-google

Partner

logo-odyssey

Winner

logo-websummit

Participant

logo-brief50k

Laureate

logo-internetbeta

Speaker