Nie daj się zaskoczyć czarodziejom Rozszerzonej Rzeczywistości (AR)

Przed twoimi oczami rozgrywa się właśnie kolejny akt rewolucji komunikacyjnej. 87% z nas jeszcze tego nie zauważyło – i to zupełnie normalne. Zanim telewizja stała się globalnym medium, podchodzono do niej sceptycznie. Wierząc branżowym guru sprzed 40 lat, nie powinniśmy mieć komputerów w domu – tymczasem dzisiaj wszyscy mamy je w kieszeni i możemy korzystać z nich do rozszerzania rzeczywistości wokół nas.

Aug­ment­ed Real­i­ty (AR) to rozsz­erze­nie fizy­cznej rzeczy­wis­toś­ci o dodatkowe, cyfrowe treś­ci, które są widoczne przy uży­ciu spec­jal­nych oku­larów lub two­jego smart­fona. Tele­fon pozwala popa­trzeć na świat z zupełnie innej per­spek­ty­wy i zobaczyć widok nie jed­nej, ale dwóch rzeczy­wis­toś­ci nałożonych na siebie i zami­ast zwycza­jnej reklamy zobaczyć na przykład to:

Fot. Good Works Lab

Snow­board, jako kon­cept lat 80, spotkał się ze sporym scep­ty­cyzmem pro­du­cen­tów sprzę­tu nar­cia­rskiego i nar­cia­rzy. Miała to być wyłącznie nis­zowa alter­naty­wa dla zbun­towanej młodzieży. Na tej błęd­nej oce­nie rozk­witła mar­ka Bur­ton, ale na początku lat 80 Jake Bur­ton sam musi­ał „wybła­gać” poz­wole­nia pier­wszych ośrod­ków nar­cia­rs­kich na wejś­cie deskarzy na stok.

Przewidy­wanie przyszłoś­ci – nie tylko w sporcie i rozry­w­ce, ale także w przy­pad­ku przeło­mowych pro­duk­tów i tech­nologii – nie jest proste, nieza­leżnie od pozy­cji, z której się to robi. Dobrym przykła­dem jest były prezes IBM, Thomas Wat­son, który w 1943 roku mówił: „Myślę, że świa­towy rynek przyjmie nie więcej niż 5 kom­put­erów” („I think there is a world mar­ket for maybe five com­put­ers”). To były począt­ki prze­mysłu IT, kiedy maszyny liczące były wielkoś­ci stodoły, trwała woj­na, a rynek zdomi­nowały zupełnie inne potrze­by. Nat­u­ral­nie IBM nie zrezyg­nował z pro­dukcji, choć wów­czas, w połowie XX wieku, najśmiel­si futu­ryś­ci branży nie spodziewali się takiego roz­wo­ju komputerów.

Lid­erzy opinii częs­to nie zauważa­ją rewolucyjnych urządzeń czy tech­nologii. Zgod­nie z zasadą „im bliżej Słoń­ca, tym zimniej”, Dar­ryl Zanuck, członek zarzą­du 20th Cen­tu­ry Fox, przewidy­wał upadek telewiz­ji jako medi­um. „Telewiz­ja nie utrzy­ma się na rynku dłużej niż 6 miesię­cy. Ludzie szy­bko znudzą się wpa­try­waniem w to pudło co wieczór” – mówił w 1946 roku. Dar­ryl Zanuck był wów­czas pro­du­cen­tem pon­ad 100 filmów i niek­wes­t­ionowanym auto­ry­tetem branży.

W cza­sie kiedy Woz­ni­ak i Jobs wypuszcza­li na rynek Apple II, Ken Olsen, wiz­jon­er branży elek­tron­icznej i założy­ciel Dig­i­tal Equip­ment Cor­po­ra­tion (kupi­ony przez Com­paq w 1998 roku), przewidy­wał „brak powodu, dla którego ktoś mógł­by chcieć mieć kom­put­er u siebie w domu” („There is no rea­son any­one would want a com­put­er in their home”). DEC pro­dukowała wów­czas pro­ce­so­ry i kom­put­ery dla prze­mysłu. Rozwi­jali tech­nologię i możli­woś­ci od lat, byli prężnie dzi­ała­ją­cym przed­siębiorstwem, pewni włas­nej oce­ny sytu­acji. 4 lata później IBM wprowadz­ił na rynek swój pier­wszy PC.

Dziś jak nigdy wcześniej mamy do czynienia z niezwyk­le szy­bkim i dynam­icznym przekazem komu­nika­cyjnym i wsze­chog­a­r­ni­a­jącą, częs­to agresy­wnie przekazy­waną infor­ma­cją. Wyda­je się oczy­wiste, że taka sytu­ac­ja wyma­ga zmi­any kanału komu­nika­cyjnego na taki, który umożli­wi przekazanie treś­ci, ale jedynie wów­czas, kiedy jest ona mile widziana przez odbiorcę.

Może się to wydać niepraw­dopodob­ne, ale już ter­az dys­ponu­je­my przeło­mową tech­nologią, która wyko­rzys­tu­je Rozsz­er­zoną Rzeczy­wis­tość (AR) do budowa­nia zupełnie innego rodza­ju relacji z klien­tem. Jest to niezwyk­le pop­u­larne narzędzie, bo zaspoka­ja ludzką cieka­wość i pozwala odczy­ty­wać pozornie ukryte treści.

Użytkown­ikiem tech­nologii jest każdy z nas – wystar­czy smart­fon i chęć odkrycia tego, czego nie widać gołym okiem, zobaczenia tego, co zna­j­du­je się „po drugiej stron­ie lus­tra”. Rozsz­er­zona Rzeczy­wis­tość nie jest zupełnie nowym pomysłem; jego począt­ki się­ga­ją lat 80. Jak każ­da przeło­mowa tech­nolo­gia wyma­gała dopra­cow­a­nia i roz­wo­ju. Obec­nie dojrza­ła, a to, że każdy z nas ma smart­fona z dostępem do inter­ne­tu, pozwala na zas­tosowanie jej jako nowego kanału komunikacji.

Tech­nolo­gia ta dostęp­na jest od paru miesię­cy dla każdego, kto korzys­ta z Face­booka czy Snapcha­ta. Tyle, że tam chodzi wyłącznie o zabawę.

Dlaczego korzys­tanie z AR tak bard­zo się nam podo­ba? Pewnie dlat­ego, że odwołu­je się do pod­sta­wowych emocji, które napędza­ją ludzkość w roz­wo­ju – szczęś­cia i zdzi­wienia. Nasza poz­naw­cza natu­ra odkry­w­cy moty­wu­je nas do dzi­ała­nia, niez­nane zdu­miewa, bo po pros­tu lubimy niespodzianki.

Co się kry­je pod treś­cią plakatu na przys­tanku? Ciekawe wideo, bon pro­mo­cyjny, a może gra? Codzi­en­nie może być to coś innego. Dzię­ki AR komu­nikat trafia wyłącznie do odbior­ców, którzy w określonych okolicznoś­ci­ach chcą zobaczyć więcej niż to, co widoczne gołym okiem. Co skry­wa etyki­eta ulu­bionego napo­ju? Film pokazu­ją­cy jego pro­dukcję, pasu­ją­cy do niego muzy­czny hit, a może zaprosze­nie na club­bing z ogranic­zoną liczbą miejsc? Pomysłów są tysiące…

W prze­ci­wieńst­wie do telewiz­ji rezul­taty pub­likacji są łatwe do zanal­i­zowa­nia, efek­ty mar­ketingowe mierzalne, a popraw­ki moż­na wprowadzać w cza­sie rzeczywistym.

Wyko­rzys­tanie AR przez rozpoz­nawalne mar­ki jest spełnie­niem marzenia o przekazy­wa­niu sekre­tu, ale jedynie wta­jem­nic­zonym, gdzie dodatkowe treś­ci są widoczne wyłącznie dla tych, którzy chcą je odczy­tać. Każdy z nas zna his­to­rie o tajem­niczych mis­jach i poufnych wiado­moś­ci­ach przekazy­wanych na, z pozoru pustej kartce. Dzieci wciąż wyko­rzys­tu­ją do tego sok z cytryny albo ocet, który pojaw­ia się dopiero po pod­grza­niu nad świecą.

Zaspoka­janie cieka­woś­ci nie jest wyłączną motywacją. Tak samo jak pozy­ty­wnych bodźców, potrze­bu­je­my odpoczynku, co w miejskiej dżungli pełnej infor­ma­cyjnego szu­mu stanowi nie lada wyzwanie.

Obec­nie mówi się o koniecznoś­ci reg­u­lowa­nia iloś­ci cza­su spędzanego przed kom­put­erem albo w internecie. W tym kon­tekś­cie bez­in­wazyjny przekaz wyda­je się strza­łem w 10. Przekaz AR jest uśpi­ony i czeka na wywołanie, a poza chęt­nym do odkrycia odbior­cą, nikt więcej go nie zobaczy. Dzię­ki takim narzędziom moż­na w sposób celowy i odpowied­nio targe­towany wspier­ać ważne społecznie akc­je albo propagować konkret­ny słown­ik wartoś­ci zrozu­mi­ały dla intere­su­jącego nas odbiorcy.

Jest to narzędzie służące do demokratyza­cji rynku, umożli­wia bezpośred­nią inter­akcję: odbior­ca ma dostęp do intere­su­jącej go rozry­w­ki, możli­wość sko­rzys­ta­nia z pro­mocji albo wzię­cia udzi­ału w społecznym wydarze­niu, pol­u­bi­enia go, skomentowania.

W świecie glob­al­nego rynku pozy­ty­wne doświad­czenia kupu­ją­cych, tzw. Cus­tomer Jour­ney, leżą u pod­staw strate­gicznych decyzji firm pozy­ty­wnie ksz­tał­tu­ją­cych swo­je relac­je z klien­tem. Uży­cie AR jako kanału komu­nikacji niesie ze sobą jed­nak istot­ny wpływ na odbior­ców i, tak jak trady­cyjne mass media, stanowi narzędzie wyma­ga­jące odpowiedzial­nego użycia.

Przeczytaj także:

25 faktów na 5‑lecie 25wat!

To już 5 lat, jak dzi­ałamy i kreu­je­my. Nasza raki­eta mknie, zespół rośnie, a his­to­ria 25wat się pisze. W jakim miejs­cu tej opowieś­ci jesteśmy? Kim jesteśmy? Poz­naj fak­ty, ... Czytaj więcej

Team Alpha na Internet Beta 2019 – subiektywna relacja by 25wat

Przed Wami podsumowanie tegorocznej konferencji #InternetBeta , w której uczestniczył nasz Alpha team – Joanna Gancarczyk, Piotr Bardadyn i Mateusz Romanów. Niemal 100 prelegentów, 80 ... Czytaj więcej

17 Emoji-Faktów, które każdy Marketer powinien znać!?

Emoji – język internetu, który obiegł wszystkie kontynenty. Fenomen, który zbiera setki fanów na świecie i doczekał się filmu obchodzi dziś swoje święto! Z okazji #World Emoji Day ... Czytaj więcej

Jesteśmy certyfikowanym partnerem

logo-google

Partner

logo-odyssey

Winner

logo-websummit

Participant

logo-brief50k

Laureate

logo-internetbeta

Speaker