Team Alpha na Internet Beta 2019 – subiektywna relacja by 25wat

Przed Wami podsumowanie tegorocznej konferencji #InternetBeta , w której uczestniczył nasz Alpha team – Joanna Gancarczyk, Piotr Bardadyn i Mateusz Romanów. Niemal 100 prelegentów, 80 wystąpień i 3 dni – to kilka liczb, które pokazują skalę przedsięwzięcia, ale (z naszej perspektywy) nie mówią wiele o tym, czym jest Internet Beta – wyjechaliśmy z niej bogatsi o bagaż przemyśleń i garść wizytówek zwiastując wiele interesujących współprac. Poniżej kilka kluczowych przemyśleń, które wykiełkowały po powrocie do Wrocławia.


Wrocław przejął Kielnarową ?

Na Inter­net Beta byliśmy pier­wszy raz, jako del­e­gac­ja 25wat i Titans24. Od początku naszą uwagę zwró­ciła licz­na reprezen­tac­ja naszego rodzin­nego Wrocław­ia. Niesamowite, że to właśnie pod Rzes­zowem naw­iąza­l­iśmy mul­tum wrocławs­kich zna­jo­moś­ci.  Zbu­dowal­iśmy fajną relację z Webi­ni. Przy­byliśmy piąt­ki z Hexe Cap­i­tal.  Pogadal­iśmy z XR+. Którzy okaza­li się naszy­mi sąsi­ada­mi. Wyp­il­iśmy kawę z Con­tent Solu­tions i dysku­towal­iśmy o prelekc­jach z Rock­et Media, to tylko wierz­chołek listy. Czu­je­my, że Wrocław potrze­bu­je okazji do net­workingu i nami­astkę staramy się dostar­czać, dzię­ki naszym spotkan­iom. Fuck­up Nights Wrocław?


Warsztaty hot tematem!

?Nasza Alpha del­e­gac­ja miała kil­ka mis­ji do wyko­na­nia. Jed­nym z nich było pobudze­nie uczest­ników dobrą prelekcją! To zadanie przy­padło w udziale Joan­nie Gan­car­czyk. Asia pod­czas swo­jej prezen­tacji: warsz­tat, jako must have udanej strate­gii, pokaza­ła kulisy naszych pro­cesów strate­gicznych na przykładzie jego ele­men­tu, czyli kreaty­wnych work­shopów. Widząc, jak bard­zo tem­at design think­ing przenikał tą edy­cję Bety postanow­iliśmy przy­go­tować pod­cast z naszą prezen­tacją i udostęp­nić go pub­licznie. Rezul­taty poz­na­cie już niebawem, dlat­ego warto dodać do obser­wowanych stronę ? 25wat na Linkedln!

Po iloś­ci pozy­ty­wnego feed­backu widz­imy, że warsz­taty kreaty­wne budzą zain­tere­sowanie i będziemy dzielić się tą wiedzą dalej, także stay tunned & fol­low us!


You #Beta know it, czyli czego się nauczyliśmy ?

Pod­czas tych 3 dni uczest­niczyliśmy w wielu prelekc­jach. Każdy z nas przeży­wał Betę inaczej. Udało nam się jed­nak zebrać w pigułce to z czym wyjechaliśmy: 

  • • Katarzy­na Sow­ic­ka z Con­tent Solu­tions pokaza­ła jak nie marnować budże­tu tworząc Con­tent Mar­ket­ing Zero Waste
  • • Maciej Budzich wskazał kierun­ki w jakim może rozwi­jać się trend patostreamin­gu #scary
  • • Maciej Pawłows­ki  potwierdz­ił nam, że zFRISowany zespół to skuteczny zespół
  • • Roman Łoz­ińs­ki udowod­nił, że moż­na popeł­ni­ać błędy w KORPO i wycią­gać wnioski
  • • Natalia Paw­lik z zespołem na warsz­tat­ach pokaza­ła, jak kre­ować sto­ry­tellingu innowacji.
  • • Łukasz Głom­bic­ki genial­nie pokazał, jak budować organ­iczne zasię­gi w SoMe oraz dlaczego algo­ryt­my kocha­ją memy z Alek­san­drem Kwaśniewskim
  • • Matt Kurleto opowiedzi­ał, jak zarządzać skalowal­ny biznes i nie zwariować
  • • Andrzej Grusz­ka wskazał na nowy trend Inbund PR, którym warto się zainteresować
  • • Mar­iusz Pełchaty przed­staw­ił przykłady pro­cesów, w których chat­bot skutecznie odciąży BOK
  • • Fil­ip Wer­stler pokazał, jak wyko­rzysty­wać licz­by i dane w storytellingu
  • • Bar­tosz Majew­s­ki na przykładzie Cas­beg pokazał, jak szy­bko skalować biznes
  • • Dzię­ki wys­tępowi na Start­up SITO Mateusza Romanów mogliśmy kole­jny raz nauczyć się jak mówić o cyberbezpieczeństwie ?


  And the winner is Titans24 ? 

  Z Bety wyjeżdżamy na z (Tytanową) tar­czą dosłown­ie i w przenośni. Titans24 zostali doce­nieni przez społeczność otrzy­mu­jąc Nagrodę Pub­licznoś­ci. Jesteśmy wdz­ięczni za każdy głos, każde słowo feed­backu i możli­wość przed­staw­ienia tego rozwiąza­nia. Czu­je­my dumę widząc, że pier­wsze pub­liczne wys­tąpi­e­nie Strażników Cyber­Galak­ty­ki przyniosło nam wyróżnie­nie. Naszą radość pod­bi­ja fakt, że Nagrodę Jury otrzy­mali Spec­file, którzy także zaj­mu­ją się cyber­bez­pieczeńst­wem. Z tego miejs­ca poz­draw­iamy ich serdecznie i przy­bi­jamy piąt­ki! Ta nagro­da to znak, że mówie­nie o bez­pieczeńst­wie w dig­i­talowym świecie jest ważne i potrzebne. 

  Czy wybier­amy się za rok? Oczy­wiś­cie że tak! Poz­draw­iamy wszys­t­kich, których mieliśmy przy­jem­ność spotkać i dzięku­je­my za wspaniale spęd­zony czas, mając nadzieję, że zobaczymy się szy­b­ciej niż na kole­jnej Inter­net Beta Conference. 

  P.S Podz­iękowa­nia składamy również na ręce Łukasz Bis za zaprosze­nie, obdar­zone zau­fanie i orga­ni­za­c­je tak fenom­e­nal­nego doświad­czenia. #GromkieBrawa.

  Zdję­cia wyko­rzys­tane w mate­ri­ał pochodzą z FB Inter­net Beta, są autorstwa Pio­tra Kordyś. 

Przeczytaj także:

17 Emoji-Faktów, które każdy Marketer powinien znać!?

Emoji – język internetu, który obiegł wszystkie kontynenty. Fenomen, który zbiera setki fanów na świecie i doczekał się filmu obchodzi dziś swoje święto! Z okazji #World Emoji Day ... Czytaj więcej

Dlaczego projektanci wnętrz z bliskiego wschodu mają więcej serduszek pod postami niż ci z Europy?

Przy większości projektów, w które angażuję się od strony strategii (komunikacji, marketingu, coraz częściej samego projektowania usługi czy biznesu) napotykam jedną wspólną cechę. ... Czytaj więcej

Zamknij blogera w lodówce – 8 kreatywnych pomysłów na wykorzystanie Augmented Reality (AR) vol. 2

Najlepsze pomysły przychodzą nam do głowy podczas zabawy. Tak się przy­jem­nie skła­da, że pro­ces kreacji przy wyko­rzys­ta­niu najnowszych tech­nologii AR+ to dla nas spo­ra ... Czytaj więcej

Jesteśmy certyfikowanym partnerem

logo-google

Partner

logo-odyssey

Winner

logo-websummit

Participant

logo-brief50k

Laureate

logo-internetbeta

Speaker