Zamknij blogera w lodówce – 8 kreatywnych pomysłów na wykorzystanie Augmented Reality (AR) vol. 2

Najlepsze pomysły przychodzą nam do głowy podczas zabawy.

Tak się przy­jem­nie skła­da, że pro­ces kreacji przy wyko­rzys­ta­niu najnowszych tech­nologii AR+ to dla nas spo­ra por­c­ja rozry­w­ki w pra­cy. Lek­ka, peł­na optymiz­mu i pomysłów głowa – tak powinien (i może!) pra­cow­ać każdy, bo pro­ces twór­czy jest przy­jem­noś­cią. Zaprasza­my do wspól­nej kreacji.

Poprzez tech­nolo­gie dążymy do zin­ten­sy­fikowa­nia form współpra­cy i komu­nikacji z użytkown­ikiem. Tak naprawdę nie chce­my, by klien­ci byli postrze­gani jako użytkown­i­cy, których należy „roz­gryźć” i uśred­nić – chce­my wspier­ać indy­wid­u­al­izm, tak by wszyscy, którzy tego zaprag­ną, mogli cieszyć się z nami możli­woś­cią tworzenia wspól­nej rzeczy­wis­toś­ci w pro­ce­sie „designu par­ty­cy­pa­cyjnego”. Rozsz­er­zona Rzeczy­wis­tość jest jed­nym z narzędzi, które dają taką możli­wość. Uważamy, że podzi­ał na pro­du­cen­tów, którzy kreu­ją potrze­by w opar­ciu o uśred­nione dane rynkowe, i biernych kon­sumen­tów jest mod­elem przes­tarza­łym wynika­ją­cym z braku możli­woś­ci akty­wnej współpra­cy na polu kreacji. Chce­my dawać się inspirować, zacier­ać granice pomiędzy twór­cą a kon­sumentem, wyr­wać się z XX-wiecznego schematu jed­no­biegunowego narzu­ca­nia trendów przez mass media.

Zamknij blogera w lodówce

Pro­du­cen­ci artykułów spoży­w­czych stara­ją się zmieś­cić na opakowa­ni­ach mak­si­mum infor­ma­cji. Zapisane drob­nym maczkiem słowa sta­ją się tłem dla graficznej całoś­ci opakowa­nia. Już do tego przy­wyk­liśmy, na ich treść nikt nie zwraca uwa­gi – a w niej rzad­ko odwiedzany adres inter­ne­towy z rada­mi i przepisa­mi, może nawet jakieś odniesie­nie do fil­mu… Do tych infor­ma­cji dotrze może kilku kuli­narnych freaków, a prze­cież przy­dały­by się nie tylko im.

Z drugiej strony są kuli­narni blogerzy – inspiru­ją­cy i pod­powiada­ją­cy, jak gotować dobrze, zdrowo i smacznie. Rzecz w tym, że przyrządze­nie tego, co pro­ponu­ją, wyma­ga spec­jal­nego przy­go­towa­nia: musisz wyjść na zakupy, dys­ponować odpowied­ni­mi pro­duk­ta­mi i cza­sem. A co, jeśli by zamknąć blogera w lodów­ce? Niech patrzy, co tam jest, i na pod­staw­ie znalezionych skład­ników pod­powia­da, jaki posiłek moż­na zro­bić? Do tego w określonym cza­sie i o odpowied­niej wartoś­ci kalo­rycznej. Blogerzy kuli­narni rzad­ko przy­go­towu­ją dania ze skład­ników, które aku­rat mamy pod ręką lub które po pros­tu chcielibyśmy wyko­rzys­tać, by nie marnować jedzenia.

Aug­ment­ed Real­i­ty daje możli­wość właś­ci­wego połączenia dwóch kwestii: infor­ma­cji na tem­at tego, z czego chce­my przyrządz­ić danie, z przed­staw­ie­niem odpowied­niego przepisu. Wyobraź sobie, że za pomocą smart­fona oglą­dasz opakowanie albo pro­dukt, na bazie którego chci­ałbyś przy­go­tować danie. Wybierasz kucharza, a następ­nie przepis. Wery­fiku­jesz listę pro­duk­tów, wartoś­ci odży­w­cze, kalo­rie etc., a następ­nie oglą­dasz film, jak przyrządz­ić dane danie czy deser.

Jeśli wszys­tko się udało (i smakowało), przepis moż­na dodać do ulu­bionych, a kole­jne sug­estie będą cel­niej trafi­ały w Two­je pref­er­enc­je smakowe. Spon­sorowani blogerzy mogą tworzyć i pro­mować przepisy oparte o konkretne skład­ni­ki, które zostały w lodów­ce, albo o konkretne pro­duk­ty zale­ga­jące na półkach. Podziel się swo­ją kon­cepcją na to, jak coś powin­no wyglą­dać i funkcjonować. Ter­az MOŻESZ WSZYSTKO! Chcesz zmieni­ać świat? Możesz patrzeć, jak robią to inni, lub zacząć robić to sam.

Przeczytaj także:

Team Alpha na Internet Beta 2019 – subiektywna relacja by 25wat

Przed Wami podsumowanie tegorocznej konferencji #InternetBeta , w której uczestniczył nasz Alpha team – Joanna Gancarczyk, Piotr Bardadyn i Mateusz Romanów. Niemal 100 prelegentów, 80 ... Czytaj więcej

17 Emoji-Faktów, które każdy Marketer powinien znać!?

Emoji – język internetu, który obiegł wszystkie kontynenty. Fenomen, który zbiera setki fanów na świecie i doczekał się filmu obchodzi dziś swoje święto! Z okazji #World Emoji Day ... Czytaj więcej

Dlaczego projektanci wnętrz z bliskiego wschodu mają więcej serduszek pod postami niż ci z Europy?

Przy większości projektów, w które angażuję się od strony strategii (komunikacji, marketingu, coraz częściej samego projektowania usługi czy biznesu) napotykam jedną wspólną cechę. ... Czytaj więcej

Jesteśmy certyfikowanym partnerem

logo-google

Partner

logo-odyssey

Winner

logo-websummit

Participant

logo-brief50k

Laureate

logo-internetbeta

Speaker