Oferta

Utrzymanie, rozwój i ochrona Titans24

Host­ing współdzielony jest wol­ny, awaryjny i mało bez­pieczny, a rozwiąza­nia dedykowane są dro­gie. My ofer­u­je­my mocarną i szy­bką plat­for­mę, która w dobrej cenie zabez­pieczy i utrzy­ma Twój ser­wis inter­ne­towy. Titans24 to sys­tem i plat­for­ma bez­pieczeńst­wa Secu­ri­ty-as-a-Ser­vice dla aplikacji, ser­wisów inter­ne­towych oraz innych zasobów online (danych, doku­men­tów, assetów cyfrowych) Każdego miesią­ca 11 warstw zbu­dowanych w ramach sys­te­mu zapo­b­ie­ga 60 000 atakom na wit­ryny fir­mowe. Titans24 został zapro­jek­towany dla nietech­nicznych użytkown­ików z narzędzi­a­mi typu open source, ofer­u­ją­cy­mi masową kon­trolę, masowe migrac­je i raporty bez­pieczeńst­wa.

Jesteśmy certyfikowanym partnerem

logo-google

Partner

logo-odyssey

Winner

logo-websummit

Participant

logo-brief50k

Laureate

logo-internetbeta

Speaker