Oferta

Design opakowań

Dostar­cza­my opakowa­nia pro­duk­towe dos­tosowane do potrzeb Klien­tów. Dbamy o zachowanie najwyższych stan­dard­ów, wyma­gań logisty­cznych i pro­duk­cyjnych. Dobier­amy odpowied­nią este­tykę zgod­ną z charak­terem mar­ki, aktu­al­ny­mi tren­da­mi i mate­ri­ała­mi. Współpracu­je­my z najlep­szy­mi dostaw­ca­mi. Opra­cowu­je­my pro­jek­ty graficzne opakowań dla wszys­t­kich kat­e­gorii i wyma­gań for­ma­towych pro­duk­tów. Robimy wszys­tko, aby gotowy pro­dukt na półce wyróż­ni­ał się i gen­erował unbox­ing expe­ri­ence najwyższej jakoś­ci.

Jesteśmy certyfikowanym partnerem

logo-google

Partner

logo-odyssey

Winner

logo-websummit

Participant

logo-brief50k

Laureate

logo-internetbeta

Speaker