Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI v.1.0.0

Niezwyk­le poważnie trak­tu­je­my poufność powierzanych Nam do przetwarza­nia danych i ochronę pry­wat­noś­ci naszych klien­tów. Dlat­ego zgod­nie z art. 13 ust. 1 i 2 Roz­porządzenia Par­la­men­tu Europe­jskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spraw­ie ochrony osób fizy­cznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych („RODO”) infor­mu­je­my, że przetwarza­my Two­je dane osobowe.

Kim jesteśmy?

Nasze dokładne dane to: 25WAT spół­ka z ogranic­zoną odpowiedzial­noś­cią z siedz­ibą we Wrocław­iu, ul. Kościerzyńs­ka 32A, 51–430 Wrocław, wpisana do rejestru przed­siębior­ców Kra­jowego Rejestru Sądowego prowad­zonego przez Sąd Rejonowy we Wrocław­iu, VI Wydzi­ał Gospo­dar­czy Kra­jowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000628003, REGON 364949624, NIP 8982222308, (“25WAT”).

W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy twoje dane osobowe?

Przetwarza­jąc Two­je dane kieru­je­my się następu­ją­cy­mi zasada­mi:

(a) nie zbier­amy więcej infor­ma­cji niż jest nam potrzeb­ne; (b) nie wyko­rzys­tu­je­my danych do celów innych niż wymienione w niniejszej Poli­tyce Pry­wat­noś­ci; © nie prze­chowu­je­my danych dłużej, niż jest to potrzeb­ne; (d) nie ujaw­ni­amy danych osobom trzec­im w sytu­ac­jach innych niż wskazane w niniejszej Poli­tyce Pry­wat­noś­ci.

● Jeśli odwiedza­jąc stronę www.25wat.com zde­cy­du­jesz się sko­rzys­tać z usłu­gi kon­tak­tu z nami, dodać komen­tarz, lub skon­tak­tować się z nami poprzez for­mu­la­rz kon­tak­towy dostęp­ny na Naszej stron­ie inter­ne­towej, wów­czas wyrazisz zgodę na otrzymy­wanie od 25Wat infor­ma­cji hand­lowych za pomocą środ­ków komu­nikacji elek­tron­icznej wybier­a­jąc jako for­mę kon­tak­tu: Wiado­moś­ci elek­tron­icznej e‑mail.

● Jeśli odwiedza­jąc stronę www.25wat.com nie zde­cy­du­jesz się sko­rzys­tać z usłu­gi wyce­ny pro­jek­tu, dodać komen­tarz, lub skon­tak­tować się z nami poprzez for­mu­la­rz kon­tak­towy dostęp­ny na Naszej stron­ie inter­ne­towej, wów­czas nie przetwarza­my żad­nych infor­ma­cji na Twój tem­at, z wyjątkiem adresu IP. Utr­wale­nie Two­jego adresu IP jest niezbędne ze względów tech­nicznych związanych z admin­istrowaniem naszy­mi ser­w­era­mi. Twój adres IP zostanie wyko­rzys­tany przez nas do zbiera­nia ogól­nych, statysty­cznych infor­ma­cji o Tobie (np. doty­czą­cych miejs­ca, z którego łączysz). Wiedz jed­nak, że nie jesteśmy w stanie ziden­ty­fikować Cię na pod­staw­ie samego adresu IP.

● Dane zbier­ane przy korzys­ta­niu z for­mu­la­rzy kon­tak­towych dostęp­nych na Naszej stron­ie są przetwarzane przez Nas w celu udzie­le­nia odpowiedzi na Two­je pytanie. Dane, których potrze­bu­je­my obe­j­mu­ją wyłącznie Twój adres e‑mail oraz nr tele­fonu. Przekazane nam dane osobowe zostaną usunięte po zakończe­niu komu­nikacji z Tobą. Pod­stawą prawną przetwarza­nia Twoich danych osobowych jest Two­ja zgo­da. Podanie danych osobowych jest niezbędne do odpowiedzi na Two­je pyta­nia.

● Dane osobowe, które poda­jesz korzys­ta­jąc z usłu­gi wyce­ny pro­jek­tu dostęp­nego na Naszej stron­ie będą przetwarzane przez Nas w celu wymi­any infor­ma­cji między 25WAT i Tobą, a także odpowiedzi na zadane Nam pyta­nia i przy­go­towa­nia propozy­cji umowy. Dane, których potrze­bu­je­my obe­j­mu­ją wyłącznie Twój adres e‑mail oraz nr tele­fonu. Pon­ad­to jeśli w fir­mie Two­jego przed­siębiorstwa wys­tępu­ję Two­je imię lub nazwisko będziemy przetwarzać również dane w tym zakre­sie. Pod­stawą prawną przetwarza­nia Twoich danych osobowych jest pod­ję­cia dzi­ałań na Two­je żądanie, przed zawar­ciem umowy. Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne w celu zawar­cia z Tobą umowy;

● Zostaw­ia­jąc komen­tarz, pod adresem https://25wat.com/news/ ‚https://25wat.com/pl/nowosci, https://25wat.com/es/noticias, zbier­amy dane widoczne w for­mu­la­rzu komen­towa­nia oraz adres IP. By jed­nak móc zostaw­ić komen­tarz musisz zare­je­strować się w ser­wisie Dis­qus, który będzie admin­is­tra­torem Twoich danych osobowych obe­j­mu­ją­cych: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres email lub numer tele­fonu. Dane te prze­chowu­je Dis­qus, My zaś nie mamy do nich dostępu. Za cele i czas przetwarza­nia danych odpowia­da fir­ma Dis­qus. Zapoz­nać się z jej poli­tyką pry­wat­noś­ci możesz pod adresem https://help.disqus.com/en/articles/1717103-disqus-privacy-policy

● Jeśli zde­cy­du­jesz się z nami skon­tak­tować i wyrazisz odpowied­nią zgodę, może­my również przetwarzać Two­je dane osobowe w celu otrzymy­wa­nia newslet­tera i innych mate­ri­ałów mar­ketingowych. Pod­stawą prawną przetwarza­nia Twoich danych osobowych, obe­j­mu­ją­cych Twój adres e‑mail oraz nr tele­fonu będzie Two­ja zgo­da. Wyraże­nie zgody w tym zakre­sie jest całkowicie dobrowolne.

● Two­je dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu obsłu­gi finan­sowo – księ­gowej, obrony lub dochodzenia roszczeń. Pod­stawą przetwarza­nia Twoich danych osobowych jest Nasz prawnie uza­sad­niony interes pole­ga­ją­cy na ochronie lub dochodze­niu praw 25WAT w postępowa­ni­ach sądowych lub admin­is­tra­cyjnych.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

● Jeżeli zde­cy­du­jesz się na kon­takt z nami Two­je dane osobowe podane w for­mu­la­rzu kon­tak­towym, będziemy przetwarzać przez okres niezbęd­ny do odpowiedzi na Two­je pytanie oraz przez okres dwóch lat od udzie­le­nia Ci odpowiedzi na Two­je pytanie, w celu ochrony naszych praw. Po upły­wie tego cza­su Two­je dane zostaną usunięte.
● Jeżeli zde­cy­du­jesz się sko­rzys­tać z usłu­gi wyce­ny pro­jek­tu dostęp­nego na Naszej stron­ie będziemy przetwarzać Two­je dane osobowe przez określony w przepisach prawa ter­min przedaw­ni­a­nia roszczeń wynika­ją­cy z fak­tu chę­ci zawar­cia umowy, nie dłużej jed­nak niż przez trzech lat. Po upły­wie ter­minu przedaw­ni­a­nia Two­je dane zostaną usunięte.
● Jeśli zde­cy­du­jesz się zostaw­ić na naszym blogu komen­tarz Two­je dane osobowe będą przetwarzane do chwili, gdy nie usuniesz swo­jego komen­tarza. Wiedz jed­nak, że za czas przetwarza­nia danych odpowia­da Dis­qus.
● Two­je dane osobowe będą przetwarzane w celu mar­ketingowym do chwili cofnię­cia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Komu możemy ujawnić Twoje dane osobowe?

● Zapew­ni­amy ochronę wszys­t­kich Twoich danych osobowych oraz nie udostęp­ni­amy tych infor­ma­cji osobom trzec­im w przy­pad­kach innych niż wymienione poniżej, chy­ba że uzyskamy na to Two­ją zgodę lub ujawnie­nie danych będzie konieczne ze wzglę­du na nałożony na nas obow­iązek prawny.

● Przekazane nam przez Ciebie w związku z korzys­taniem Usług infor­ma­c­je może­my jed­nak ujawnić:

(a) dostaw­com usług i sys­temów IT, które wyko­rzysty­wane są do utrzy­ma­nia Naszej strony i korzys­ta­nia z jej funkcjon­al­noś­ci, w tym m.in.: Dis­qus, Tytani24, Google Ana­lyt­ics, Google Ads, Cloud­flare, Word­Fence, Smart­look ;

(b) pod­miotom świad­czą­cym usłu­gi niezbędne do przesła­nia infor­ma­cji transak­cyjnych i pro­duk­towych za pośred­nictwem pocz­ty elek­tron­icznej lub wiado­moś­ci SMS w stop­niu, w jakim ujawnie­nie jest niezbędne do zau­tomaty­zowa­nia, uproszczenia i przeanal­i­zowa­nia tych pro­cesów, w tym m.in. Link Mobil­i­ty Poland sp. z o.o.;

● Nie ujawn­imy Twoich danych osobowych pod­miotom zna­j­du­ją­cym się poza Europe­jskim Obszarem Gospo­dar­czym, chy­ba że będą zapewnione odpowied­nie stan­dardy ochrony danych.

● Jeżeli chcesz, możesz również zapoz­nać się z Poli­tyką Pry­wat­noś­ci dostaw­ców, z których usług może­my korzys­tać: Google – https://www.google.pl/intl/pl/policies Dis­qus — https://help.disqus.com/en/articles/1717103-disqus-privacy-policy Face­book – https://www.facebook.com/about/privacy/cookies Smart­look – https://www.smartlook.com/pl/privacy Cloud­Flare — https://www.cloudflare.com/privacypolicy/ Tytani24 — https://tytani24.com/regulamin/ Word­fence — https://www.wordfence.com/privacy-policy/

Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługu­je Ci szereg praw. W poniższej sekcji wyjaś­ni­amy szczegółowo na czym one pole­ga­ją i jak możesz z nich sko­rzys­tać.

Pra­wo dostępu do danych osobowych
W każdym momen­cie masz pra­wo dostępu do infor­ma­cji, na Twój tem­at, które przetwarza­my. Możesz sko­rzys­tać z tego uprawnienia kon­tak­tu­jąc się z Nami pod adresem e‑mail [email protected]

Pra­wo do spros­towa­nia danych osobowych, które posi­adamy na Twój tem­at
W każdym momen­cie masz pra­wo do spros­towa­nia infor­ma­cji, na Twój tem­at, które przetwarza­my. Możesz sko­rzys­tać z tego uprawnienia kon­tak­tu­jąc się z Nami pod adresem e‑mail [email protected] .

Pra­wo do usunię­cia danych osobowych, które posi­adamy na Twój tem­at oraz pra­wo do ograniczenia ich przetwarza­nia
Usuniemy dane zgro­mad­zone na Twój tem­at po zre­al­i­zowa­niu celu, w jakim dane zostały zebrane. Masz pra­wo w dowol­nym momen­cie zażą­dać od nas usunię­cia danych na Twój tem­at lub ograniczenia ich przetwarza­nia. Możesz sko­rzys­tać z tych uprawnień kon­tak­tu­jąc się z Nami pod adresem e‑mail [email protected]

Pra­wo do wniesienia sprze­ci­wu wobec przetwarza­nia danych osobowych
Jeżeli przetwarza­my Two­je dane w ze wzglę­du na ważny i uza­sad­niony interes 25WAT masz pra­wo w dowol­nym momen­cie wnieść sprze­ciw. Możesz sko­rzys­tać z tego uprawnienia kon­tak­tu­jąc się z Nami pod adresem e‑mail pod adresem e‑mail [email protected]

Pra­wo do przenoszenia danych osobowych
Masz pra­wo poprosić nas o przesłanie danych, które zgro­madzil­iśmy o Tobie. Jeżeli będzie to tech­nicznie możli­we prześle­my Two­je dane w powszech­nie uży­wanym for­ma­cie zapisu, we wskazany przez Ciebie sposób i na wskazany adres. Możesz sko­rzys­tać z tego uprawnienia kon­tak­tu­jąc się z Nami pod adresem e‑mail [email protected]

Pra­wo do wyco­fa­nia zgody na przetwarzanie danych osobowych
Jeżeli przetwarzanie danych odby­wa się na pod­staw­ie Two­jej zgody, możesz wyco­fać taką zgodę w każdej chwili. Pamię­taj, że wyco­fanie zgody nie spowodu­je, że przetwarzanie danych, które miało miejsce przed wyco­faniem zgody, stanie się bezprawne. Możesz sko­rzys­tać z tego uprawnienia kon­tak­tu­jąc się z Nami pod adresem e‑mail [email protected] .

Profilowanie

Nie wyko­rzys­tu­je­my żad­nych infor­ma­cji przekazanych przez Ciebie do celów zau­tomaty­zowanego pode­j­mowa­nia decyzji, w tym pro­filowa­nia.

Pliki cookies

25WAT wyko­rzys­tu­ją pli­ki cook­ies, przez które rozu­mie się pli­ki, zapisy­wane i prze­chowywane na urządze­niu służą­cym do łączenia się z Inter­netem pod­czas wiz­yt na Naszej stron­ie, pozwala­jące lep­iej dopa­sować Naszą ofer­tę do Twoich indy­wid­u­al­nych potrzeb i pref­er­encji, a także umożli­wia­jące gro­madze­nie oraz przetwarzanie danych statysty­cznych doty­czą­cych korzys­ta­nia z Naszej strony.

Korzystamy z plików cookie w następujących celach:

● aby lep­iej dopa­sować Naszą ofer­tę do Twoich indy­wid­u­al­nych potrzeb i pref­er­encji,
● aby umożli­wić gro­madze­nie oraz przetwarzanie danych statysty­cznych doty­czą­cych korzys­ta­nia z Naszej strony,
● reklamy Usług 25WAT przez Inter­net,

Jeżeli nie ustaw­isz blokowa­nia plików cook­ie w przeglą­darce (np. Mozil­la Fire­fox albo Google Chrome), przeglą­dar­ka będzie akcep­tować ich uży­wanie. Możesz w dowol­nym momen­cie wyłączyć pli­ki cook­ie w ustaw­ieni­ach przeglą­dar­ki, nawet jeżeli wcześniej wyraz­iłeś zgodę na ich stosowanie. Możesz również w dowol­nym momen­cie usunąć pli­ki cook­ie prze­chowywane na kom­put­erze. Pamię­taj jed­nak, że wyłącze­nie plików cook­ie może wpłynąć negaty­wnie na funkcjon­al­ność bądź całkowicie uniemożli­wić korzys­tanie z Usług.

Zmiany polityki prywatności

Postanowienia Poli­ty­ki Pry­wat­noś­ci mogą pole­gać udoskonale­niom i zmi­anom, a najnowsze jej wer­sje każ­do­ra­zowo będą pub­likowane na Naszej stron­ie, w zakład­ce

PL — 25wat.com/pl/polityka-prywatnosci EN — 25wat.com/privacy-policy

Kontakt z 25WAT i POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W razie pytań lub wąt­pli­woś­ci doty­czą­cych niniejszej Poli­ty­ki Pry­wat­noś­ci możesz skon­tak­tować się z 25WAT wysyła­jąc zapy­tanie na adres: [email protected] .

Mamy nadzieję, że będziemy w stanie odpowiedzieć na Two­je pyta­nia doty­czące ochrony danych osobowych w satys­fakcjonu­ją­cy sposób. Jeżeli jed­nak uznasz, że w którymkol­wiek momen­cie nasze dzi­ała­nia naruszyły przysługu­jące Ci prawa, masz pra­wo wniesienia skar­gi do organu nad­zor­czego tj. Preze­sa Urzę­du Ochrony Danych Osobowych z siedz­ibą w Warsza­w­ie.

Jesteśmy certyfikowanym partnerem

logo-google

Partner

logo-odyssey

Winner

logo-websummit

Participant

logo-brief50k

Laureate

logo-internetbeta

Speaker