Oferta

Key visual

Key Visu­al, czyli główny motyw graficzny Two­jej mar­ki, to wiz­ual­ny guild­line będą­cy wspar­ciem dla wszys­t­kich form reklam­owych, jakie stworzysz w przyszłoś­ci. Zapro­jek­tu­je­my dla Ciebie skuteczny Key Visu­al, który wzmoc­ni komu­nikację mar­ki, przekaże insight i emoc­je, jakie niesiesz swoim odbior­com. Dzię­ki temu nie zginiesz w morzu for­matów i z łat­woś­cią przekażesz wyty­czne wiz­ualne każde­mu Part­nerowi. W ramach pro­jek­tów brandin­gowych pro­jek­tu­je­my szablony do komu­nikacji kor­po­ra­cyjnej, szablony Social Media, reprezen­taty­wne grafi­ki i trady­cyjne mate­ri­ały reklam­owe np. prezen­tac­je, ulot­ki, fold­ery itp.

Jesteśmy certyfikowanym partnerem

logo-google

Partner

logo-odyssey

Winner

logo-websummit

Participant

logo-brief50k

Laureate

logo-internetbeta

Speaker