Oferta

Materiały reklamowe

Przekazu­je­my w ręce naszych Klien­tów w pełni zin­te­growane narzędzia wspar­cia mar­ketingowego w dedykowanych kanałach. Pod­stawą dzi­ałań są skuteczne mate­ri­ały reklam­owe. Nasi pro­jek­tan­ci tworzą mate­ri­ały wspier­a­jące sprzedaż, mate­ri­ały wiz­erunk­owe, mate­ri­ały even­towe we wszys­t­kich for­mat­ach online oraz offline. Nieza­leżnie od tego, czy jest to prezen­tac­ja pro­duk­towa dla zespołu sprzedaży, broszu­ra infor­ma­cyj­na na event, fold­er wiz­erunk­owy na tar­gi, czy też druk wielko­for­ma­towy np. bill­boardy i city­lighty — każdy z tych mate­ri­ałów dostar­cza­my z myślą o potrze­bach Klien­tów oraz sku­pi­a­jąc się na funkcjon­al­noś­ci­ach i este­tyce, która zain­tere­su­je odbior­ców.

Jesteśmy certyfikowanym partnerem

logo-google

Partner

logo-odyssey

Winner

logo-websummit

Participant

logo-brief50k

Laureate

logo-internetbeta

Speaker