Oferta

Produkcja photo & wideo

Pro­duku­je­my brand­ing marek, wyko­rzys­tu­jąc wszys­tkie dostęp­ne formy wiz­ualne: grafikę 2D +3D, pho­to, ani­mac­je, wideo mar­ket­ing, AR i VR. Real­izu­je­my ses­je zdję­ciowe na potrze­by PR kor­po­ra­cyjnego, con­tent mar­ketingu i social media. Pro­duku­je­my filmy wiz­erunk­owe, filmy pro­duk­towe, wideo con­tent na potrze­by mediów społecznoś­ciowych i kam­panii per­for­mance. Razem z naszy­mi part­nera­mi zapew­ni­amy kom­plek­sowe wspar­cie w pro­dukc­jach spotów reklam­owych, wideo explain­erów i ani­macji 2D oraz 3D.

Jesteśmy certyfikowanym partnerem

logo-google

Partner

logo-odyssey

Winner

logo-websummit

Participant

logo-brief50k

Laureate

logo-internetbeta

Speaker