Oferta

Marketing

Komu­nikację dla marek opier­amy na budowa­niu zaan­gażowanej społecznoś­ci. Dbamy o to, by komu­nikaty trafi­ały do odbior­ców dokład­nie tam, gdzie powin­ny. Korzys­tamy z wszys­t­kich dostęp­nych narzędzi (a także tworzymy nowe), do kre­owa­nia pozy­ty­wnego doświad­czenia odbior­ców. Wzbudza­my emoc­je i angażu­je­my do dzi­ała­nia, dzię­ki czemu odbior­cy sta­ją się ambasado­ra­mi Two­jej mar­ki. Dzię­ki dzi­ałan­iom per­for­mence i social real­izu­je­my cele sprzedażowe, wiz­erunk­owe, employ­er brandin­gowe i zasię­gowe. Mamy zaplecze do kre­owa­nia autors­kich treś­ci oraz pro­dukowa­nia dedykowanych mate­ri­ałów photo/wideo/multimedia/augmented real­i­ty. Wyko­rzys­tu­je­my nowoczesne tech­nolo­gie, aby przekaz naszych Klien­tów wyróż­ni­ał się na tle innych. Angażu­je­my Influ­encerów i naw­iązu­je­my relac­je z opin­iotwór­czy­mi kanała­mi, zwięk­sza­jąc zasięg Twoich dzi­ałań.

Jesteśmy certyfikowanym partnerem

logo-google

Partner

logo-odyssey

Winner

logo-websummit

Participant

logo-brief50k

Laureate

logo-internetbeta

Speaker