Oferta

Content marketing

Con­tent Mar­ket­ing to strate­gia opier­a­ją­ca się na tworze­niu wartoś­ciowych treś­ci z myślą o potrze­bach grupy docelowej. Prowadz­imy kom­plek­sowe dzi­ała­nia w tym zakre­sie umożli­wia­jąc naszym Klien­tom real­i­zowanie celów biz­ne­sowych. Tworzymy mate­ri­ały con­tent mar­ketingowe na zlece­nie, jak również w formie stałego abona­men­tu. Dopa­sowu­je­my treś­ci na stron­ie inter­ne­towej, wspier­amy pozy­cjonowanie w Google, pisze­my artykuły SEO oraz con­tent do mediów społecznoś­ciowych. Wiemy, że właś­ci­wie zop­ty­mal­i­zowany con­tent generu­je więcej ruchu na stron­ie oraz wyższą kon­wer­sję sprzedażową. Dzię­ki odpowied­nio zapro­jek­towanym komu­nikatom docier­amy do użytkown­ików na różnych eta­pach pro­ce­su zakupowego. Pod­suwamy artykuły z inspirac­ja­mi, prezen­tu­jąc różne rozwiąza­nia i rekomen­dac­je. Przed­staw­iamy eksper­cką wiedzę w formie użytecznych porad. Pokazu­je­my recen­z­je i opinie o wybranym pro­dukc­je, kiedy użytkown­ik ich szu­ka. Łączymy mar­ket­ing treś­ci z dzi­ała­ni­a­mi reklam­owy­mi, dzię­ki czemu skutecznie dys­try­bu­u­je­my mate­ri­ały w sieci. Con­tent, który tworzymy, zwięk­sza świado­mość mar­ki na rynku i poma­ga w budowa­niu lojal­noś­ci Klien­tów.

Jesteśmy certyfikowanym partnerem

logo-google

Partner

logo-odyssey

Winner

logo-websummit

Participant

logo-brief50k

Laureate

logo-internetbeta

Speaker