Oferta

Media relations

Nasz zespół real­izu­je krótko­falowe, jak i dłu­go­falowe kam­panie media rela­tions. Nasze dzi­ała­nia umożli­wia­ją na dotar­cie do nowych klien­tów, pra­cown­ików, part­nerów biz­ne­sowych oraz społecznoś­ci za pośred­nictwem odpowied­nio dobranych grup mediów, tytułów pra­sowych, pro­gramów radiowych i telewiz­yjnych oraz mediów dig­i­talowych. W ramach dzi­ałań prowadz­imy wysył­ki infor­ma­cji pra­sowych, orga­nizu­je­my presstu­ry, real­izu­je­my akc­je kreaty­wne i ambi­en­towe np. kreaty­wne wysył­ki, współpracę z twór­ca­mi inter­ne­towy­mi, nie­s­tandar­d­owe even­ty. W ramach paki­etu media rela­tions przy­go­towu­je­my i aktu­al­izu­je­my bazy mediów i dzi­en­nikarzy zgod­nie z tar­getem grup docelowych. Odpowiadamy za redagowanie i dys­try­bucję mate­ri­ałów dla mediów: infor­ma­cji pra­sowych, artykułów eksper­c­kich, raportów, press­pack­ów i innych form prezen­tacji. Budu­je­my indy­wid­u­alne relac­je z kluc­zowy­mi dzi­en­nikarza­mi. Orga­nizu­je­my spotka­nia dla mediów i testy pro­duk­tów. Prowadz­imy mon­i­tor­ing mediów i opty­mal­izu­je­my kam­panie pod kątem wyników.

Jesteśmy certyfikowanym partnerem

logo-google

Partner

logo-odyssey

Winner

logo-websummit

Participant

logo-brief50k

Laureate

logo-internetbeta

Speaker