Oferta

Public relations

Spec­jal­izu­je­my się w prowadze­niu dzi­ałań komu­nika­cyjnych. Wspier­amy Klien­tów w osią­ga­niu celów wiz­erunk­owych na rynku pol­skim oraz na za granicą. Współpracu­je­my z nowoczes­ny­mi fir­ma­mi, star­tu­pa­mi, jak również przed­siębiorstwa­mi, które dzi­ała­ją na rynku od lat. Obsłu­ga Pub­lic Rela­tions by 25wat to dopa­sowany paki­et dzi­ałań, który tworzymy indy­wid­u­al­nie na miarę każdego Klien­ta. Swo­ją skuteczność i wyni­ki opier­amy, na połącze­niu trady­cyjnych kanałów dotar­cia z nowoczes­ny­mi tech­nolo­gia­mi i innowac­ja­mi. Adap­tu­je­my nowe trendy, wyko­rzys­tu­je­my narzędzia PR i łączymy je z rozwiąza­ni­a­mi mar­ketingowy­mi, co pozwala osią­gać mierzalne cele. Mamy na swoim kon­cie real­iza­c­je pro­jek­tów w Polsce oraz na 7 rynkach zagranicznych. Orga­ni­zowal­iśmy even­ty, które docier­ały do setek tysię­cy osób. Zapew­ni­amy wspar­cie w następu­ją­cym zakre­sie: PR eksper­c­ki Per­son­al Brand­ing Media rela­tions Akc­je ambi­en­towe PR kor­po­ra­cyjny PR pro­duk­towy PR dla star­tupów CSR

Jesteśmy certyfikowanym partnerem

logo-google

Partner

logo-odyssey

Winner

logo-websummit

Participant

logo-brief50k

Laureate

logo-internetbeta

Speaker