Oferta

Social media management

Jeżeli zależy Ci na budowa­niu relacji z odbior­ca­mi mar­ki, nie zna­jdziesz lep­szego miejs­ca niż media społecznoś­ciowe. Nieza­leżnie od tego, jakie dzi­ała­nia reklam­owe prowadzisz to właśnie tam, aż 74% kon­sumen­tów szu­ka infor­ma­cji o Tobie. Ofer­u­je­my prowadze­nie kanałów Social Media na wszys­t­kich dostęp­nych plat­for­ma­ch takich jak: Face­book, Insta­gram, Youtube, Twit­ter, Linkedln, Tik Tok, Pin­ter­est itd. W ramach współpra­cy Social Media prze­j­mu­je­my na siebie takie dzi­ała­nia, jak: kreac­ja treś­ci graficznych i tek­stowych (con­tent man­age­ment) mod­er­ac­ja komen­tarzy i wiado­moś­ci (con­tent mod­er­a­tion) ani­mac­ja społecznoś­ci Social Media (com­mu­ni­ty man­age­ment) real­iza­c­ja sesji zdję­ciowych Social Media (con­tent cre­ation) real­iza­c­ja kam­panii reklam­owych (per­for­mance mar­ket­ing) bieżą­ca aktu­al­iza­c­ja pro­filu (live stream­ing) obsłu­ga even­tów i wydarzeń w cza­sie rzeczy­wistym (real time mar­ket­ing) współpra­ca z Influ­ence­ra­mi (influ­encer mar­ket­ing) Mamy zaplecze do kre­owa­nia autors­kich treś­ci oraz pro­dukowa­nia dedykowanych mate­ri­ałów mul­ti­me­di­al­nych (grafi­ki, wideo, gify, con­tent 3D). Wyko­rzys­tu­je­my nowoczesne tech­nolo­gie, aby przekaz naszych Klien­tów wyróż­ni­ał się na tle innych. Opty­mal­izu­je­my kam­panie płatne, aby treś­ci trafi­ały do sze­rok­iej grupy osób. Angażu­je­my Influ­encerów, ani­mu­je­my społecznoś­ci, przez co efek­ty­wnie wspier­amy pro­ces sprzedażowy.

Jesteśmy certyfikowanym partnerem

logo-google

Partner

logo-odyssey

Winner

logo-websummit

Participant

logo-brief50k

Laureate

logo-internetbeta

Speaker