Oferta

Social selling & social listening

Pod­stawą skutecznoś­ci kam­panii jest opty­mal­iza­c­ja. Narzędzia do mon­i­toringu, jakich uży­wamy, umożli­wia­ją nam mierze­nie wyników kam­panii w każdym momen­cie. Dzię­ki temu dos­tosowu­je­my para­me­try oraz wiemy, jak zwięk­szyć kon­wer­sję sprzedażową. Anal­iza danych mar­ketingowych to ele­ment każdego naszego pro­jek­tu. Tworzymy audy­ty komu­nikacji i raporty po każdym kole­jnym etapie kam­panii, dzię­ki czemu nasi Klien­ci trzy­ma­ją rękę na pulsie i wiedzę, w jaki sposób opty­mal­izu­je­my ich budżet mar­ketingowy.

Jesteśmy certyfikowanym partnerem

logo-google

Partner

logo-odyssey

Winner

logo-websummit

Participant

logo-brief50k

Laureate

logo-internetbeta

Speaker