Oferta

Strategia i Rozwój Biznesu

Tworzymy kom­plek­sowe strate­gie mar­ketingowe oraz komu­nika­cyjne od kon­cep­tu, przez plan komu­nikacji, kończąc na wdroże­niu rozwiązań w kanałach komu­nikacji Online/Offline. Pomoże­my Ci zmapować Two­je cele i zaplanować dzi­ała­nia komu­nika­cyjne dla Two­jej firmy. Dostar­cza­my kom­plek­sowe wspar­cie w zakre­sie tworzenia struk­tur mar­ketingowych. Wspier­amy wprowadze­nie pro­duk­tu lub usłu­gi na rynek. Spec­jal­izu­je­my się w proce­sach strate­gicznych w zakre­sie komu­nikacji, mar­ketingu i sprzedaży. Poprzez dobór dopa­sowanych kanałów umożli­wiamy markom real­iza­cję celów biz­ne­sowych.

Jesteśmy certyfikowanym partnerem

logo-google

Partner

logo-odyssey

Winner

logo-websummit

Participant

logo-brief50k

Laureate

logo-internetbeta

Speaker