Oferta

E‑commerce

Zop­ty­mal­i­zowany sklep to pod­stawa skutecznych dzi­ałań sprzedażowych online. Mamy doświad­cze­nie w tworze­niu skutecznych ser­wisów e‑commerce. Pro­jek­tu­je­my zarówno rozwiąza­nia cus­tomi­zowane, jak i również korzys­tamy ze standary­zowanych narzędzi (np. Woocom­erce). W każdym pro­jek­cie e‑commerce dbamy zarówno o warst­wę wiz­ual­ną, jak i odpowied­nie zapro­jek­towanie układu treś­ci i przy­go­towanie con­tentu.

Jesteśmy certyfikowanym partnerem

logo-google

Partner

logo-odyssey

Winner

logo-websummit

Participant

logo-brief50k

Laureate

logo-internetbeta

Speaker