Oferta

Strony internetowe

Dobrze zapro­jek­towana i zop­ty­mal­i­zowana strona inter­ne­towa może zwięk­szyć kon­wer­sję sprzedażową nawet o 300%. Real­izu­jąc pro­jek­ty web, oce­ni­amy jakie rozwiąza­nia są najskuteczniejsze dla Klien­ta i najprost­sze dla użytkown­i­ka. Każdy pro­jekt przy­go­towu­je­my zgod­nie z zasada­mi User Expe­ri­ence, dopa­sowu­je­my potrzeb­ne tech­nolo­gie. Przy­go­towu­je­my kom­plek­sowe pro­jek­ty od A do Z od szkicu aplikacji lub strony, poprzez pro­jek­towanie widoków, skończy­wszy na imple­men­tacji rozwiązań Dbamy o to, żeby każdy pro­jekt odpowiadał stan­dar­d­om bez­pieczeńst­wa, aktu­al­nym tren­dom oraz był dopa­sowany do potrzeb użytkown­ików.

Jesteśmy certyfikowanym partnerem

logo-google

Partner

logo-odyssey

Winner

logo-websummit

Participant

logo-brief50k

Laureate

logo-internetbeta

Speaker