Oferta

Influencer marketing

W Internecie mamy tylko kil­ka sekund, aby zła­pać odbior­cę. Trady­cyjny przekaz mar­ketingowy jest wyp­ier­any ze świado­moś­ci kon­sumen­tów. Zaczęliśmy być odporni i obo­jęt­ni na stan­dar­d­ową komu­nikację, która zaczy­na być uważana za mało wiary­god­ną. Nowe formy przekazu treś­ci pozwala­ją użytkown­ikom sieci w każdej momen­cie wcis­nąć pauzę lub wznow­ić oglą­dany con­tent. Oso­by rozpoz­nawalne w Internecie, jak również gwiazdy, oraz wszelkiego rodza­ju spec­jal­iś­ci, hob­byś­ci to ludzie obdarzeni coraz więk­szym zau­faniem. Sta­ją się auto­ry­tetem, prze­j­mu­jąc miejsce tzw. „mądrych głowy z telewiz­ji” i budu­ją iden­ty­fikowane społecznoś­ci, do których łat­wo dotrzeć z przekazem. Influ­encer Mar­ket­ing opiera się na prostej zasadzie znanej od daw­ien daw­na – rekomen­dacji od zau­fanej oso­by, która wpły­wa na decyz­je zakupowe. Się­ga­jąc po ten ele­ment w strate­gii komu­nikacji, budu­je­my zau­fanie i przy­wiązanie do mar­ki. Nasz zespół com­mu­ni­ty przy­go­towu­je kom­plek­sowe kam­panie z Influ­ence­ra­mi. Osza­cu­je­my real­ny zasięg. Dobierze­my i zarekomen­du­je­my odpowied­nich twór­ców, z który­mi naw­iąże­my współprace i przy­go­tu­je­my kreaty­wny kon­cept kam­panii, w opar­ciu o cele wypra­cow­ane wspól­nie z Klien­tem.

Jesteśmy certyfikowanym partnerem

logo-google

Partner

logo-odyssey

Winner

logo-websummit

Participant

logo-brief50k

Laureate

logo-internetbeta

Speaker