Oferta

Performance marketing

Masz konkret­ny cel, który chcesz zre­al­i­zować i szukasz do niego dro­gi? Potrze­bu­jesz kom­plek­sowego wspar­cia w dzi­ała­ni­ach reklam­owych? A może wprowadza­sz na rynek nową usługę lub pro­dukt? Nieza­leżnie od tem­atu pro­jek­tu nasz team złożony z pro­jek­tan­tów i spec­jal­istów ds. komu­nikacji stworzy dla Ciebie dos­tosowany plan kam­pani. Doradz­imy Ci jak osza­cow­ać budżet mar­ketingowy. Pro­jek­tu­je­my i real­izu­je­my skutecznie dzi­ała­nia reklam­owe we wszys­t­kich plat­for­ma­ch — skutecznie dowoz­imy efek­ty, korzys­ta­jąc ze zdobytego przez 7 lat doświad­czenia. Skutecznie zwięk­szymy widoczność treś­ci w Social Media. Oży­wimy Two­ją społeczność i zbudu­je­my nowe grupy docelowe dzię­ki targe­towanej reklamie na Face­booku i Insta­gramie. Zop­ty­mal­izu­je­my kam­panie tak, aby kon­wer­s­ja gen­erowała Twój zysk. Zad­bamy o Two­ją wysoką pozy­cję w Google za pomocą dzi­ałań SEO/SEM. Prowadz­imy kom­plek­sowe kam­panie Google Ads oraz Google Adsense. Obsługę tych pro­jek­tów możesz nam powierzyć od A do Z — od pro­dukcji mate­ri­ałów, poprzez tworze­nie kom­plek­sowych strate­gii mar­ketingowych i koor­dynowanie akcji pro­mo­cyjnych oraz ich opty­mal­iza­cję za pomocą narzędzi, takich jak Face­book Insights, Google Ana­lyt­ics, Sotren­der, Napoleon­Cat itd,  

Jesteśmy certyfikowanym partnerem

logo-google

Partner

logo-odyssey

Winner

logo-websummit

Participant

logo-brief50k

Laureate

logo-internetbeta

Speaker