Oferta

Projektowanie logo i naming

Ide­al­na nazwa dla mar­ki? Wiemy, że to słowo, które ziden­ty­fiku­je Two­ją fir­mę na zawsze. Zad­bamy, aby była ona zapamię­ty­wana, czytel­na, łat­wa w wymowie i niepow­tarzal­na. Dopa­su­je­my do niej odpowied­nie insighty. Opowiemy intrygu­jącą his­torię, która wpa­su­je się w strate­gię roz­wo­ju Two­jego biz­ne­su. Sto­ry­telling ten ubierze­my w wiz­ualne ramy – logo i key visu­al. Odpowied­nie logo to znak, który mówi za Twój brand. Znak zapro­jek­towany przez 25wat będzie czytel­ny, wpa­sowany w ton komu­nikacji i dopa­sowany do per­cepcji grupy docelowej. Skutecznie zaman­i­fes­tu­je Two­je wartoś­ci fir­mowe oraz trafnie wskaże kon­tekst komu­nikacji.

Jesteśmy certyfikowanym partnerem

logo-google

Partner

logo-odyssey

Winner

logo-websummit

Participant

logo-brief50k

Laureate

logo-internetbeta

Speaker