Oferta

Business development

Wspier­amy star­tupy i scale upy w real­iza­cji strate­gii roz­wo­ju. Przy­go­tu­je­my dla Two­jej mar­ki kom­plek­sowy plan komu­nikacji, wskaże­my jak pozyskać inwest­o­ra. Nasi eksper­ci doradzą Ci, jak stworzyć strate­gię roz­wo­ju star­tupu. W wielką przy­jem­noś­cią real­izu­je­my pro­jek­ty z zakre­su busi­ness devel­op­ment. Naszą mis­ją jest rozwój firm w początkowej fazie roz­wo­ju oraz MŚP. W zakre­sie dzi­ałań mamy kon­sul­tac­je biz­ne­sowe dla star­tupów, na których dzie­limy się doświad­czeni­a­mi zdoby­ty­mi w trak­cie pro­jek­tów komer­cyjnych, jak również roz­wo­ju naszych pro­duk­tów włas­nych, takich jak Titans24 i Arbuzz. Pomagamy w budowa­niu strate­gii mar­ketingowej oraz strate­gii sprzedażowej. Pokaże­my Ci jak stworzyć pitchdeck oraz w jaki sposób komu­nikować, by skalować biznes.

Jesteśmy certyfikowanym partnerem

logo-google

Partner

logo-odyssey

Winner

logo-websummit

Participant

logo-brief50k

Laureate

logo-internetbeta

Speaker