Oferta

strategia komunikacji i marketingu

W 25wat real­izu­je­my kom­plek­sowe pro­cesy strate­giczne. Tworzymy strate­gię komu­nikacji mar­ki w opar­ciu o pogłębioną anal­izę dzi­ałań klien­tów. Przeprowadza­my audyt komu­nikacji oraz audyt dzi­ałal­noś­ci mar­ketingowej. Nasz zespół anal­izu­je sytu­ację zas­taną oraz generu­je rozwiąza­nia strate­giczne. Stworzymy dla Ciebie strate­gię obec­noś­ci firmy w Internecie. Jesteśmy eksper­ta­mi od doradza­nia, ale również odradza­nia, dlat­ego zro­bimy wszys­tko by eksponować Two­ją markę w sieci tylko w dopa­sowanych kanałach – zad­bamy, aby nie przepal­ić budże­tu mar­ketingowego. Na pod­staw­ie anal­izy nasi strat­edzy tworzą doku­ment strate­giczny, który zaw­iera rekomen­dac­je m.in.: propozy­c­je tone of voice rea­son to believe mar­ki unique sell­ing points key mes­sages big idea komu­nikacji narzędzia komu­nikacji wewnętrznej i zewnętrznej propozy­c­je akcji PR propozy­c­je akcji even­towych kon­tek­sty komu­nikacji przykład­owe komu­nikaty szablony i sce­nar­iusze komu­nikacji wyty­czne mod­er­acji har­mono­gram dzi­ałań mar­ketingowych Strate­gia mar­ketingowa umożli­wi Ci wyko­rzys­tać przewagę konkuren­cyjną. Dzię­ki niej zysku­jesz pewność, że każ­da wydana złotówka daje efek­ty wiz­erunk­owe, mar­ketingowe, czy też sprzedażowe. Umożli­wi Ci właś­ci­wie osza­cow­ać zwro­tu kosztów inwest­y­cji w akc­je mar­ketingowe (ROI). Każdy pro­ces dos­tosowu­je­my pod potrze­by Klien­ta.

Jesteśmy certyfikowanym partnerem

logo-google

Partner

logo-odyssey

Winner

logo-websummit

Participant

logo-brief50k

Laureate

logo-internetbeta

Speaker