Oferta

Content management

W ramach obsłu­gi Con­tent Man­age­ment zarządza­my cyk­lem życia komu­nikacji mar­ki we wszys­t­kich kanałach dig­i­tal oraz oudoor. Tworzymy con­tent w każdej postaci od treś­ci na stronę inter­ne­tową, poprzez wpisy Social Media, infor­ma­c­je pra­sowe PR, komu­nikaty mar­ki, jak również zaso­by mul­ti­me­di­alne tj: filmy wiz­erunk­owe, ani­mac­je, wideo explain­er, pro­dukc­je wideo, ses­je zdję­ciowe. Jako butikowa agenc­ja mar­ketingowa 360° dopa­sowu­je­my ramy pro­jek­tu do potrzeb Klien­ta. Jeżeli w swo­jej strate­gii staw­iasz na con­tent mar­ket­ing, nasz zespół zapro­jek­tu­je i wdroży­plan con­tent marketingowy,dzięki które­mu­dotrzesz zprzekazem do osób zain­tere­sowanych Twoi­mi usługa­mi lub pro­duk­ta­mi. każdym dostęp­nym kanale dos­tosowu­jąc inten­sy­wność dzi­ałań do budże­tu.

Jesteśmy certyfikowanym partnerem

logo-google

Partner

logo-odyssey

Winner

logo-websummit

Participant

logo-brief50k

Laureate

logo-internetbeta

Speaker