Oferta

Consulting, doradztwo & szkolenia

Prowadz­imy kon­sul­tac­je kreaty­wnych pro­jek­tów oraz ses­je dorad­cze odnośnie mar­ketingu i sprzedaży. Jako agenc­ja reklam­owa dostar­cza­my rekomen­dac­je dla biz­ne­su. Prowadz­imy szkole­nia dla pra­cown­ików oraz warsz­taty kreaty­wne dla zespołów sprzedaży i mar­ketingu, na których wspól­nie z Klien­tem tworzymy kon­cep­ty i rozwi­jamy umiejęt­noś­ci kreaty­wnego myśle­nia oraz design think­ing. Nasi lid­erzy prowadzą również kon­sul­tac­je i szkole­nia Social Media oraz Pub­lic Rela­tions, na których przekazu­ją m.in. sposo­by na skuteczny con­tent mar­ket­ing, zasady prowadzenia kanałów Social Media, tajni­ki per­for­mance mar­ketingu: Face­book Ads, Google Ads i anal­i­ty­ki reklam­owej.

Jesteśmy certyfikowanym partnerem

logo-google

Partner

logo-odyssey

Winner

logo-websummit

Participant

logo-brief50k

Laureate

logo-internetbeta

Speaker